شعر کودکانه شبیه رودخانه. شعر های کودکانه. شبیه رودخانه. یک عمر مانده. درسینه سنگ. آواز رودی. دل تنگ دل تنگ. شد برف ها آب. پایان اسفند. در زیر باران. مانند یک قند. نگاهش مهربان است. دلش یک کوه حرف است. اگرچه آدم من. فقط یک تکه برف است. شبیه رودخانه. همیشه توی راهم. پر است از چاله چوله. مسیر اشتباهم. منبع:tebyan. net.

شعر کودکانه شبیه رودخانهشعر و قصه کودکانه،شعر برای کودکان

 شعر های کودکانه

 

شبیه رودخانه

                   یک عمر مانده
                   درسینه سنگ
                   آواز رودی
                   دل تنگ دل تنگ


                                     شد برف ها آب
                               پایان اسفند

                             در زیر باران
                               مانند یک قند


               نگاهش مهربان است
              دلش یک کوه حرف است
              اگرچه آدم من
              فقط یک تکه برف است

 

                                                                         شبیه رودخانه
                                                                         همیشه توی راهم
                                                                        پر است از چاله چوله
                                                                        مسیر اشتباهم

 

منبع:tebyan.net

کلمات کلی��ی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه