چیستان های شعری. چیستان های شعری. 1- پوست در پوست گرد یکدیگر چیست آن گرد گنبد بی در. رخش از آب دیده گردد تر هر که بگشاید این معما را. 2- گرد است و دراز و در ندارد آن چیست که پا و سر ندارد. جز نام دو جانور ندارد اندر شکمش ستارگانند. 3 - کلید آهنین قفلش گشاید کدام است گنبدی که درندارد. زهر بچه دو صد مادر بزاید هزاران بچه دارد در شکم بیش. 4- هر چه افتاده ریزریز کند چیست کاندر دهان بی دندان. در زمکان هر دو گوش تیز کند چون زنی در دو چشم او انگشت. 5- قطره ژاله ای چکیده بر او چیست آن گل که رسته بر ...

چیستان های شعریچیستان جدید با جواب,چیستان سخت

چیستان های شعری

 

1-  پوست در پوست گرد يكديگر                    چيست آن گرد گنبد بي در    
 رخش از آب ديده گردد تر                             هر كه بگشايد اين معما  را    


 2-  گرد است و دراز و در ندارد                    آن چيست كه پا و سر ندارد    
 جز نام دو جانور ندارد                                 اندر شكمش ستارگانند     


   3 - كليد آهنين قفلش گشايد                       كدام است گنبدي كه درندارد    
           زهر بچه دو صد مادر بزايد                         هزاران بچه دارد در شكم بيش     


 4-  هر چه افتاده ريزريز كند                       چيست كاندر دهان بي دندان    
              در زمكان هر دو گوش تيز كند                    چون زني در دو چشم او انگشت   

 
       5- قطره ژاله اي چكيده بر او                      چيست آن گل كه رسته بر لب جو    
 مظهر عشق و رونق بستان؟                      صورتش شكل صورت انسان

 

 

 چیستان با جواب, چیستان سخت با جواب

 

جواب چیستان

1- پیاز
2- خربزه
3- هندوانه
4-قیچی
5- بستان

 

منبع:urmiacity.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه